photo: Chris Juhn

Qhov River Balcony

Qhov River Balcony yog ib qho kev tawm tswvyim tsim chaw taug kev raws ntug dej uas ntev li 1.5 mais ntawm phab tsua ntug dej hauv plawv nroog Saint Paul, uas sib txuas rau tej chaw pejxeem nyob, tej chaw nom tswv, thiab chaw tsim tsa tshiab, uas yuav los muab kev sib raug zoo tshiab nrog rau tus dej thiab rau kev ua lagluam uas tsim raws ntug dej.

Tswmyim Tsim

Lub Nroog Saint Paul thiab qhov Great River Passage Conservancy tau koom tes nrog rau James Corner Field Operations thiab cov khiav dejnum tawm tswvyim kom los ua tiav cov qauv duab rau qhov River Balcony. Cov qauv duab muaj xws li ntsuam xyuas cov chaw, saib txog cov qauv duab yuav tsim, nrhiav kev saib dav dav txog lub River Balcony tej chaw thiab kev ua yav tom ntej, thiab nrhiav kom muaj tswvyim tias thaj chaw yuav zoo licas thiab muaj dabtsi rau qhov kev ua no. Raws cov hli uas los tom qab sib cev lus nrog rau lub zej zog, peb muaj kev zoo siab nthuav tawm cov qauv duab uas yog cov xaiv tau:

Kauj ruam tom ntej yuav muaj raws rau-lub hlis uas yuav los tsim haujlwm faib kev coj dejnum, saib txog kev sib koom tes thiab cov luag haujlwm uas muaj, tsim kev siv nyiaj thiab saib txog cov txheej txheem uas yuav ua raws. Nco ntsoov rov los raws saib peb kom thiaj li paub tau tias qhov kev ua no mus txog twg lawm.

Nco ntsoov rov los raws saib peb

Cov Txheej Txheem Ua Raws

Lub Ib Hlis – Lub Kaum Ib Hlis 2022  
Sib Cev Lus Nrog Lub Zej Zog

·         Lub Ib Hlis 2022 Thawj Pab Pawg Sojntsuam

·         Lub Ob Hlis 2022 Nthuav Tawm thiab Kaw

·         Lub Rau Hli 2022 Nthuav Tawm

·         Lub Kaum Ib Hlis 2022 Nthuav Tawm

Lub Kaum Ib Hlis 2022 – Lub Tsib Hlis 2023
Lub Sijhawm Hloov:

·         Faib kev coj dejnum

·         Saib txog kev sib koom tes thiab cov luag haujlwm uas muaj

·         Tsim kev siv nyiaj

·         Saib txog cov txheej txheem uas yuav ua raws

Lub Tsib Hlis 2023 – Yav Pem Suab

·         Nrhiav Nyiaj Txiag

·         Tsim Kom Cov Qauv Duab Mus Deb Tshaj Qub

·         Pib Tsim Tsa

·         Khiav Dejnum

Cov Tswv Cuab Koom Tes thiab Tswv Txhawb Nyiaj:

 • City of Saint Paul
 • Ramsey County
 • Metropolitan Council
 • Ecolab
 • Xcel Energy
 • District Energy St. Paul
 • RiverCentre
 • Visit Saint Paul
 • Knight Foundation
 • Science Museum of Minnesota
 • Securian Financial
 • Saint Paul Public Library
 • Capitol Region Watershed District
 • Ruth and John Huss