photo: Chris Juhn

Nrog peb xav txog nroog Saint Paul River Balcony

Vim nws yog ib feem ntawm Nroog Saint Paul qhov hu ua Great River Passage Initiative, lub River Balcony yog ib thaj chaw deb li 1.5 mais kev uas khiav raws plawv nroog Saint Paul ntug pob tsuas ntawm tus dej, uas muaj chaw rau pejxeem siv, muaj tej khoom qub txeeg qub teg, thiab muaj chaw uas niaj hnub txhim kho, kom muaj kev koom tau nrog tus dej thiab muaj kev txhim kho tau raws tus ntug dej.

Thawj theem duab thiab cov sijhawm khiav dejnum

Lub City and Conservancy khiav dejnum uake nrog rau qhov James Corner Field Operations thiab nrog rau cov kws pab tswvyim kom los ua tau tiav thawj theem duab kos txog lub River Balcony. Thawj theem duab no muaj kos ntsuam xyuas cov chaw, saib txog kev tsim chaw, saib qhov dav dav txog lub River Balcony cov chaw uas muaj thiab yam ua tau, thiab tsim kom paub tias yuav zoo licas thiab nyob licas. Nyob rau sab xis yog cov sijhawm rau dejnum uas hais txog qhov txheej txheem no.

Tom qab thawj theem duab, lub Nroog thiab Conservancy yuav txiav txim txog cov tswvcuab kev koom tes thiab lawv cov dejnum, txiav txim txog kev nrhiav nyiaj txiag, thiab ua ntu zus tso lus tshaj tawm tos txais ntaub ntawv sib tw tuaj ua cov kws yuav tsim tsa lub River Balcony. Yuav muaj lwm cov duab kos tauj ntxiv kom pom tau tej yam tseemceeb ntawm tes dejnum no xws li seb yuav xaiv cov khoom twg los siv, kos cov duab kom ntxaws dua qub, loj dav licas, thiab li ntawd mus kom npaj tau qhov dejnum no los rau lub sijhawm pib tsim tsa.

Muaj tsam thawj tuaj koom tes

Peb tau hnov los ntawm coob leej neeg tau ob peb hlis no tias lawv nyiam kom pom muaj dabtsi thiab ua tau dabtsi raws Saint Paul qhov River Balcony. Koj txoj kev xav kuj tseemceeb heev. Tamsim no, peb tabtom nrhiav ntaub ntawv txhawb tswvyim ntxiv hais txog tej yam uas yuav ua kom saib xyuas tau tias txhua leej txhua tus muaj kev tos txais zoo sib npaug.

Pab peb xav txog Saint Paul qhov River Balcony uas yuav yog Lub Nroog qhov chaw nyob raws tus dej rau yav pem suab. Thov sau kom tiav rau qhov kev sojntsuam ua ntej Lub Xya Hli Tim 22. Tiv tauj mus rau Brett Hussong ([email protected]) yog tias muaj lus nug.

Sawv cev los ntawm Lub Nroog Saint Paul, qhov Great River Passage Conservancy, thiab pab pawg tsim cov qauv duab James Corner Field Operations, muaj lus ua tsaug uas koj pab teb cov lus rau qhov kev sojntsuam no thiab qhia txog koj txoj kev xav ntawm cov txheej txheem tsim tej qauv duab rau Saint Paul River Balcony!

Sijhawm

Lub 1 Hlis 2022
Thawj Pab Pawg Sib Tham

Lub 2 Hlis 2022
Rooj Sab Laj Neeg Zej Zog Tuaj Sib Tham Hauv Vassab
Lus Sojntsuam Rau Zej Zog

Lub 5 Hlis 2022
Qhib Chaw Rau Zej Zog

Lub Caij Ntuj Tsaug Pib 2022
Tso tawm txog thawj theem duab thiab zej zog koom kev zoo siab

Cov Tswv Cuab Koom Tes thiab Tswv Txhawb Nyiaj:

 • City of Saint Paul
 • Ramsey County
 • Metropolitan Council
 • Ecolab
 • Xcel Energy
 • District Energy St. Paul
 • RiverCentre
 • Visit Saint Paul
 • Knight Foundation
 • Science Museum of Minnesota
 • Securian Financial
 • Saint Paul Public Library
 • Capitol Region Watershed District
 • Ruth and John Huss