photo: Erin D. Carter

River Learning Center | GATEWAY

Koom kom paub txog tej chaw, dej thiab keebkwm ntawm tus dej Mississippi River.

Lub River Learning Center yog ib qhov uas lub nroog ua tus thawj coj kev tsim thiab muaj ntau txoj kev siv, muaj kev saib xyuas txog tus dej thiab lub National Park Service Headquarters uas nyob ntawm lub Crosby Farm Regional Park, thiab yog lub thawj rooj vag rau tus dej Mississippi River uas muaj kev kawm thawm lub xyoo thiab muaj kev uasi nraum zoov raws tus dej hauv Saint Paul.

Thawj theem duab thiab txheej txheem tsim

Qhov Great River Passage Conservancy thiab lub nroog Saint Paul koom tes uake nrog rau lub chaw nyob New York hu ua W Architecture & Landscape Architecture los ua tus coj lub River Learning Center thawj theem duab uas tsim. Thawj theem duab no muaj kos ntsuam xyuas cov chaw, saib txog kev tsim chaw, saib qhov dav dav txog lub River Balcony cov chaw uas muaj thiab yam ua tau, thiab tsim kom paub tias yuav zoo licas thiab nyob licas. Nyob rau sab xis no yog qhov txheej txheem qhia txog yam yuav ua rau qhov no.

Cov Txheej Txheem Ua Raws

March 2022
Cov pab pawg sablaj

April 2022
Kev sib tham hauv hlwb hlau nrog zej zog
Kev sojntsuam zej zog thib 1

June 2022
Kev sib tham nrog zej zog saib txog lwm hom duab uas yuav tsim
Kev sojntsuam zej zog thib 2

July 2022
Qhov kawg uas saib txog hom duab koom chaw

Lub Caij Ntuj Tsaug 2022
Tso thawj theem duab rau sawvdaws saib thiab koobtsheej rau zej zog

Cov Txhawb Nyiaj thiab Cov Tswv Cuab Koom:
  • City of Saint Paul
  • National Park Service
  • Mississippi Park Connection
  • Friends of the Mississippi River
  • Wilderness Inquiry
  • Capitol Region Watershed District
  • McKnight Foundation
  • Shepard Family Fund
  • Lwm Cov Txhawb Nyiaj Uas Tsis Tso Npe